Ontbinding arbeidsovereenkomst

Wat houdt een ontbinding arbeidsovereenkomst in? Ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan alleen plaatsvinden door een rechter. Noch de werkgever noch de werknemer kan de arbeidsovereenkomst zelf ontbinden.

Zowel de werkgever als de werknemer kan de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter wijst een dergelijk verzoek toe of af.

Als de rechter het verzoek toewijst en de arbeidsovereenkomst dus ontbindt, bepaalt de rechter met ingang van welke datum de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Ontbinding arbeidsovereenkomst; de transitievergoeding

Desgewenst kan aan de rechter worden verzocht om de werknemer de transitievergoeding toe te kennen.

Ook zonder een dergelijk verzoek en zonder een beslissing van de rechter hierover heeft de werknemer in principe recht op de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op verzoek van de werkgever en deze op het moment dat deze eindigt 24 maanden of langer heeft geduurd.

Of de werknemer al dan niet recht heeft op de transitievergoeding is namelijk vastgelegd in de wet. Hiervoor is geen beslissing van de rechter nodig.

De reden waarom toch om een dergelijke beslissing gevraagd zou kunnen worden is dat de werknemer dan een zogenaamde executoriale titel heeft. Dat wil zeggen dat als de werkgever de transitievergoeding niet vrijwillig voldoet de werknemer de deurwaarder kan vragen om de beslissing van de rechter, waarin de toewijzing van de transitievergoeding is opgenomen, ten uitvoer te leggen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst; Is er een grond voor ontbinding?

  • De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst alleen ontbinden als één van de volgende gronden zich voordoen (art 7:669 lid 3 BW):
  • Bedrijfseconomische gronden, als op deze grond eerst bij het UWV is geprocedeerd en het UWV toestemming heeft geweigerd
  • Langer dan twee jaar ziek, met de voorwaarde dat hierover eerst bij het UWV is geprocedeerd en het UWV geen toestemming heeft verleend.
  • Regelmatig ziek zijn met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen
  • Disfunctioneren
  • Verwijtbaar handelen
  • Weigeren de bedongen arbeid te verrichten wegens ernstig gewetensbezwaar
  • Verstoorde arbeidsverhouding
  • Andere dan hiervoor genoemde gronden (evenwel een beperkte groep).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *